سرعت در حالت بی باری یا سرعت گردش آزاد چیست؟

856 بازدید
سرعت در حالت بی باری/سرعت گردش آزاد/ابزارحافظ