سرعت در حالت بی باری یا سرعت گردش آزاد چیست؟

1120 بازدید
سرعت در حالت بی باری/سرعت گردش آزاد/ابزارحافظ