سرعت در حالت بی باری یا سرعت گردش آزاد چیست؟

705 بازدید
سرعت در حالت بی باری/سرعت گردش آزاد/ابزارحافظ