سرعت در حالت بی باری یا سرعت گردش آزاد چیست؟

627 بازدید
سرعت در حالت بی باری/سرعت گردش آزاد/ابزارحافظ